Дээд»Дифференциал тэгшитгэл»
Дифференциал тэгшитгэл
                      Товч агуулга

Бүлэг -1.Уламжлалын хувьд бодогдсон I эрэмбийн тэгшитгэл

1.1.Үндсэн ойлголт, тодорхойлолт

1.1.1. хэлбэрийн тэгшитгэл

1.1.2.   Дифференциал тэгшитгэлийн геометр утга

1.1.3.   Кошийн бодлого

1.1.4.   Ерөнхий шийд, тухайн шийд, онцгой шийдийн тухай ойлголт

1.2.Дифференциал тэгшитгэлд хүргэдэг зарим бодлого

1.3.Муруйн бүлийн дифференциал тэгшитгэл зохиох

1.4.Аль нэг хувьсагчийг агуулаагүй тэгшитгэл

1.5.Хувьсагч нь ялгагдах тэгшитгэл

1.6.Нэгэн төрлийн тэгшитгэл

1.6.1.   Нэгэн төрлийн тэгшитгэл

1.6.2.   Нэгэн төрлийн тэгшитгэлд шилждэг тэгшитгэл

1.6.3.   Өргөтгөсөн нэгэн төрлийн тэгшитгэл

1.7.Шугаман тэгшитгэл

1.7.1.   Шугаман тэгшитгэлийг бодох Лагранжийн арга

1.7.2.   Шугаман тэгшитгэлийг бодох Бернуллийн арга

1.7.3.   Бернуллийн тэгшитгэл

1.7.4.   Дарбугийн тэгшитгэл

1.7.5.   Рикатийн тэгшитгэл

1.8.Бүтэн дифференциалт интегралчлагч үржигдэхүүн                       

Бүлэг -2.Уламжлалын хувьд бодогдоогүй I эрэмбийн тэгшитгэл

2.1.        Үндсэн ойлголтууд

2.2.        Уламжлалын хувьд бодогдоогүй тэгшитгэлийн онцгой шийд

2.3.        Зарим хялбар тэгшитгэл

2.3.1.   1-р эрэмбийн nзэргийн тэгшитгэл

2.3.2.   Зөвхөн уламжлалыг агуулсан тэгшитгэл //

2.3.3.   Эрж буй функцийн агуулаагүй тэгшитгэл //

2.3.4.   Үл хамаарах хувьсагчийг агуулаагүй тэгшитгэл //

2.4.        Параметр оруулах ерөнхий арга

2.4.1.   Лагранжийн тэгшитгэл

2.4.2.   Клерогийн тэгшитгэл

2.5.        Траекторын тухай бодлого

 

Бүлэг -3.Дээд эрэмбийн тэгшитгэл

3.1.     Үндсэн ойлголт, тодорхойлолт

3.2.     Квадратуураар интегралчлагдах тэгшитгэл

3.2.1.   Зөвхөн ба ийг агуулсан тэгшитгэл //

3.2.2.    хэлбэрийн тэгшитгэл

3.2.3.    хэлбэрийн тэгшитгэл

3.3.    Эрэмбийг буруулж бодох тэгшитгэл

3.4.    Дээд эрэмбийн шугамантэгшитгэл

3.4.1.    Үндэсн ойлголт

3.4.2.   Нэгэн төрлийн шугаман тэгшитгэл

3.4.3.   Нэгэн төрлийн биш шугаман тэгшитгэл

3.4.4.   Тогтмол коэффициенттэйнэгэн төрлийн шугаман тэгшитгэл

3.4.5.   Тогтмол коэффициенттэйнэгэн төрлийн биш шугаман тэгшитгэл

3.4.6.   Тогтмол коэффициенттэйтэгшитгэлд шилждэг зарим тэгшитгэлДифференциал тэгшитгэлийн семинарын бодлогууд
Дифференциал тэгшитгэлийн зарим семинарын бодлогуудыг оруулла